Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontnemen en voor hen, een wezen naar Gods beeld geschapen in de plaats te stellen. Sedert den val van Lucifer speelt in de gansche zichtbare en vergankelijke kosmos, de groote trilogie : hemel, aarde, hel. Zonder haar zou het aardsche bestaan een boom zonder wortel en kroon, een vlakke woestijn zonder hoogte of diepte gebleven zijn. Ook de machten der hel arbeidden mede aan het werk der zes groote dagen. Daarvan getuigen de uitbarstingen en verwoestingen der nachten ; het verdwijnen van geheele diersoorten en plantengeneraties, waarvan de aardkorst zoo klaar, zoo' wel gedocumenteerd getuigt. Reeds toen had Satan „het geweld des doods". Door het ingrijpen van Satan, zooals wij hem ook in het boek Job vinden midden onder de zonen Gods, groeide op den bodem van het paradijs de boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan de engelen in den hemel niets wisten. Niet door goddelijke kracht alleen ontsproot hij : hoe zou God anders aan Adam, zijn lieven zoon verboden hebben er van te eten ? Een goede boom brengt goede vruchten voort en een kwade boom brengt kwade vruchten voort.

De bijbel verklaart nergens, dat de geheele aarde \oor den zondeval een paradijs zou zijn geweest. \ eeleer duidt hij aan, dat er een onderscheid geweest is tusschen de aarde en het paradijs, wanneer hij mededeelt, dat God, nadat Hij op aarde planten, dieren, enz. geschapen had, nog daarenboven voor de menschen een tuin in Eden (gelukzaligheid) plantte. TV aartoe een afgesloten paradijs, wanneer de geheele

Sluiten