Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Satan in den stoffelijken kosmos vastgelegd waren, te bevrijden en te verlossen. Hiermede loopt de naamgeving parallel. Door haar moest de mensch de in elk dier verborgen gedachte aan 't licht brengen en te voorschijn roepen. Door de plaats, die hij innam moest de mensch dus noodzakelijk met den Satan in aanraking komen. Hij moest hem bestrijden en, zooals later de tweede Adam, de werken van Satan vernietigen" (Culmann, Christelijke Zedeleer pag. 40).

De aarde nu was woe»t en ledig en duisternis was op den afgrond. Onze kennis der natuur komt volkomen hiermee overeen. Reeds Buffon, Kant, Laplace, kwamen, op gronden aan de sterrenkunde en natuurkunde ontleend, tot de overtuiging, dat de aarde zich uit den zonnenevel tot een lichtende wereldbol vervormde; en ook de nieuwere natuur-onderzoekers stemmen daarmee overeen. Deze heete, vloeibare bol moest, naar alles wat wij aan den hemel zien gebeuren en van de hemellichamen weten, langzamerhand afkoelen. Een korst moest zich vormen, eerst dun, dan langzaam dikker wordende; dat is de onderste laag van de „aardkorst." Op deze korst, gevormd uit lavasoorten, bazalt, graniet, gneis, die wij nog in de diepte vinden en waarin, krachtens haar ontstaan, geen organische overblijfselen worden aangetroffen, moesten tengevolge van de voortdurende afkoeling massa's water vallen uit de ontzaggelijke, met dampen vervulde atmosfeer, die toen de aarde

Sluiten