Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Hem ligt het leven der aarde van hare geboorte tot aan haar vuurdood naakt en geopend, zonder dat daaraan ook maar het sterven van één mugje of het ontkiemen van één zaadkorrel ontbreekt. Een machtig beeld voorwaar, een lofzang op Gods macht en wijsheid, Gods goedheid en gerechtigheid, een beeld dat de cherubim beweegt, het zonder ophouden uit te jubelen: „Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de aarde is vol van Zijne heerlijkheid!" Daartoe nu bereidde de Geest Gods deze aarde, toen Hij zweefde over de wateren en reeds in kiem hare ontwikkeling vaststelde, de vastelanden aanduidde, en de eilanden uitstrooide hier en daar voor de volkeren, die ze zouden bewonen; toen Hij de zeestroomingen verdeelde, zooals ze her- en derwaarts, koude nevels of zachte, groeizame warmte zouden aanbrengen en de oorden bepaalde waar millioenen menschenzielen eens neerdalen, ontkiemen en zich ontwikkelen zouden, een ieder naar haar aard, onder dit of dat klimaat, in dit of dat land, onder deze of gene natuur. Ook toen Hij de aardkorst schiep, waaraan gij gebonden zijt, die gij misschien bebouwt, wier aard, natuur en vruchtbaarheid grooten invloed uitoefent op uw doen en laten, zorgen en moeiten, dacht Hij aan u. „Want Hij heeft ons uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld!"

Waarlijk majestueus is het zweven en broeden van Gods Geest over de wateren! Millioenen menschen echter erkennen Hem niet in hun zoogenaamde wetenschap. Zij weten niets van dien Geest, zij be-

Sluiten