Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder verwijderden Jupiter of Saturnus, ja zelfs op de poolster of op Sirius. De golven vervloeien niet in hun beweging en de lichtbeelden verbleeken niet en vloeien niet ineen. In de wereldruimte, zeiden de Egyptische priesters, deze wijzen en magiërs, zijn de lichtarchieven der Goden. Onafgebroken neemt de lichtstraal moment-opnamen van alles, wat in de schepping geschiedt, van den dauwdrop, die trillend hangt aan het grassprietje, en van den kever, die een doode bij door het gras sleept; maar ook evengoed van den Hunnenslag of van de verwoesting van Jeruzalem, ja ook van het aardsche leven van den Godmensch en zijn sterven op Golgotha. Hij bliksemt deze onverdelgbare akten der geschiedenis van wereld en menscliheid voort, altijd voort, verder, altijd verder, de verste sterrenevels voorbij tot waar de schepping eindigt — of is zij oneindig als haar schepper? Alle geschapen wezens kunnen aan deze beelden geen trek veranderen, zij kunnen het onomkoopbare boek des lichts en der waarheid niet vervalschen. In dat boek aanschouwen de bewoners van andere werelden, vorsten des lichts, alle de geesten, de engelen en duivelen, ja God zelf —God zag het licht — al wat geschied is, ook dat wat lang vervlogen is in een eeuwig heden.

Ook deze krachts- en machtsopenbaring van het licht is aan de wet van den tijd onderworpen, zij geschiedt in den tijd en door middel van den tijd. Evenmin als gij het schot uit een kanon, dat vier kilometer van u verwijderd is, dadelijk hoort, ziet

Sluiten