Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten zeer weinig van de oneindige verscheidenheid der schepping en ontdekken aan den hemel telkens nieuwe, onverklaarbare lichtontwikkelingen b.v. bij de kometen.

Nauw verwant met het licht is het vuur; het licht is zijn glans, het vuur is de kracht en sterkte van het licht. Hoe schoon is het vuur! Hoe jubelt het kind bij het zien der vlam! Wie heeft niet dikwerf met blijdschap gestaard in een grooten gloed! Daar is onverzadelijk begeeren, onbedwingbare kracht, die grooter wordt naarmate zij meer verteert. Iemand die in Parijs in de munt in den gloeienden oven zag, waarin goud en zilver in groote smeltkroezen gesmolten worden, werd door dit gezicht zeldzaam aangegrepen. In rijken pracht van donkere kleuren flonkerde midden in den gloed de zee van goud met groenachtigen weerschijn. Rein en zacht als vloeibaar maanlicht lag daar de zilveren stroom. Vuur is reiniging, maar ook verheerlijking van wat de vuurproef doorstaat. Welk een beeld van Gods gerechtigheid!

Toch zijn licht en vuur niet onverbrekelijk samen verbonden. Wij kennen aan den hemel sterren, zonnen, die als Vega, veel licht en naar evenredigheid minder warmte uitstralen; anderen, als de roode Arctur, die zeer warm, maar minder lichtgevend zijn. Het dikwijls zoo heldere maanlicht, bevat weinig warmte, en het het prachtige noorderlicht lieelemaal geen. Ook de glimworm, phosphoresceerende houtsoorten en visschen en de fluoresceerende kristallen stralen licht zonder

Sluiten