Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warmte uit, en een Engelsch scheikundige gelooft in het lichten van de kristalsuiker, dat hij door een bijzonder apparaat zeer schoon doet zien, een licht gevonden te hebben, dat noch aan een chemisch verbrandingsproces, noch aan electriciteit zijn oorsprong ontleent. Tegenwoordig trachten scheikundigen een koud licht te vinden, omdat dit krachtiger en daardoor goedkooper is. „Indien" zegt Joules „een gewone kaars geen warmte gaf, maar alleen licht, dan zou zij 300 uren duren."

Er is ook vuur zonder licht. Zoo doet zwavelzuur alle organische stoffen verbranden en verkoolen door het afstaan van zuurstof en de gelijktijdige inwerking van de zwavel. Zuiver vuur dus zonder lichtontwikkeling.

Spookachtig is dit donker vuur, bijna niet te blusschen, dat altijd zichzelf opnieuw doet ontstaan en het licnaam onder schrikkelijke smarten verteert! Nog huiveringwekkender, wanneer wij zien, hoe de bijbel meermalen van deze zwavel als een werktuig der verwoesting uit den hemel spreekt, b.v. bij Sodom en Gomorrha, bij de profeten (Jes. 30: 33; Ezech 38. 22). „Wie het dier aanbidt, die zal drinken uit den wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkebeker zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfur voor de heilige engelen en voor het Lam." (Openb. 14: 10). En het einde van den booze is de poel van vuur en sulfer. „Het dier en de valsche profeet, levend werden die beiden geworpen in den poel des vuurs die met sulfer brandt." (Openb. 19 : 20). Mysteriën van de physica sacral

Sluiten