Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot in het merg van zijn gebeente, tot m de onbewuste schuilhoeken van zijn hart doorschouwen zal ten doorgronden, dat tegelijkertijd een vernietigend oor-

En God maakte scheiding tusschen liet licht en tusschen de duisternis." Dit beteekent, volgens de theosophen ook een scheiding tusschen het goede en het kwade. En zij hebben gelijk, want dit is goddelijke natuurkunde, dieper dan alle menschelijke; het licht is het goddelijk element van het goede, de duisternis, het duivelsch element van het kwade Die goed doet komt tot het licht." Wij zien het dagelijks, hoe het kwaad, zelfs bij het dier zich verbergt in de duisternis. Want het licht is openbaring en waarheid, wijsheid en kennis, ja macht en vreugde,

•ilzoo iets goeds; de donkerheid daarentegen is leugen, blindheid, onwetendheid, beperktheid, onmacht en dood, alzoo iets kwaads. Groote, wereldbeheerschende

Indien God niet het geestelijk licht ware, dan zou er geen stoffelijk licht zijn; de bijbel kent, zooals wij reeds opmerkten, maar één kosmos, waarm de geestelijke krachten en beginselen de oorzaak en de kern van de wordende, vergankelijke verschijningen zijn. Dat is de geestelijke dood, door de zonde m e wereld gebracht, dat wij alleen maar de verschijning zien en haar gewoonlijk voor wezenlijker en werkzamer houden dan haar oorzaak. „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt, da

Sluiten