Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrede zijn als een rivier!" Welk een machtig beeld!

De kracht, waardoor deze rivieren zwijgend hunnen loop volbrengen, is de aantrekkingskracht deiaarde, maar opdat deze zou kunnen werken, moest eerst de zonnewarmte deze watermassa's opheffen in de lucht; ook hier dus wederom de wonderbare wisseling van de kosmische krachten. Doordien God de atmosfeer in 't aanzijn riep, heeft God aan de aarde een ontzaggelijke voorraad kracht geschonken, d. w. z., Hij heeft het den mensch mogelijk gemaakt de krachten der zee te gebruiken. Zonder lucht zou de mensch, zelfs indien hij levenskrachtig geweest ware, machteloos en krachteloos gestaan hebben, tegenover een geluidlooze wereld van dorre vlakten en door de zon verbrande rotsen. De lucht schiep onder inwerking dei zonnewarmte, de winden en den omloop der wateren en langen tijd bleven deze beide de eenige krachten die de mensch kans zag te gebruiken, b. v. \ooi winden watermolens en tot het voortbewegen van schepen. Wij hebben wel is waar sedert twee honderd jaren ook de krachten leeren kennen, die de warmte ontwikkelt in den waterdamp; doch eerst nu beginnen wij weer van voren af aan, om watervallen en ïivieitn te gebruiken, doordat wij ze omzetten in electriciteit, die wij honderde kilometers verplaatsen, om zoo dooi den kringloop der wateren onze steden te verlichten en onze machines voort te bewegen! Indien eens de lang niet onuitputtelijke kolenvoorraden afnemen, dan is het te verwachten dat langs de oevers der ri\ieren,

Sluiten