Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en op de hoogten, waar bijna onafgebroken de wind waait, rijen van groote windmolens met geringe kosten ook zijn kracht in electriciteit zullen omzetten. Hoe groot de krachten van den wind zijn, blijkt hieruit, dat de orkaan van 5—7 October 1844 op Cuba, volgens een berekening, drie dagen lang tot het in beweging brengen der luchtmassa's, een energie van 472 millioen paardekracht moet hebben ontwikkeld; meer dus, zegt de natuurkundige aan wien wij die berekening danken, dan alle machines, alle dieren en alle menschen der wereld in denzelfden tijd! Wij zullen ook van de rivieren meer nut gaan trekken. Welk een kracht schuilt er zelfs in den langzaamsten stroom! Een riviertje, de Doubs, ontwikkelt bij Besangon, op een verloop van zeventig kilometer met slechts vijf-enzeventig meter verval, een kracht van 3.400.000 paardekracht (volgens E. Reclus). Welke krachten moeten dan niet rivieren als de Amazonerivier en de Mississippi ontwikkelen in een loop van duizend kilometers! Zoo zullen wij ook leeren, de ontzettende krachten door eb en vloed ontwikkeld, te gebruiken. W at schuilt er niet aan kracht in deze millioenen kubieke meters water, die de aantrekking van zon en maan zonder moeite dagelijks verscheidene meters omhoog heft.

* *

Met luchtkleed, dat onze aarde omgeeft, vervult ook nog andere functiën. Het is voor de aarde een warme mantel, die er voor zorgt, dat niet alle organisme door de schrikkelijke koude van de wereldruimte

Sluiten