Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, wat zou hij trotsch zijn op deze meesterwerken en wonderen van zijn kunst! Maar zouden dan deze machines ons ook diensten kunnen bewijzen als rijke bronnen van kracht; zouden zij ons kunnen beschutten tegen de koude van de wereldruimte; zouden zij ons kunnen laten ademen en ons woord verstaanbaar maken' Immers neen, daartoe zouden wij nog vele andere samengestelde toestellen met moeite uit moeten vmden; ze met nog veel meer moeite moeten construeeren en aan den gang houden.

En nu God! Hij wenkt, en ziet, daar is een uitspansel tusschen de wateren boven en de wateren beneden en dat uitspansel vervult zonder ophef, spelenderwijs een taak zoo groot, dat de mensch er met zijn heele verstand niet bij kan, en misschien daarnaast

een andere die de mensch heelemaal niet kent.

* *

sf:

Hoe zacht en vriendelijk wuift ons een zomerwindje koelte toe, hoe ruischt en lispelt het nauw hoorbaar door het sidderend loof van esp en berk of kleurt het stille watervlak blauw. De windstilte echter, die in dalen dikwijls voorkomt, is er alleen op den door ons bewoonden bodem van de luchtzee; de hoogere lagen zijn in voortdurende beweging. Reeds op den top van den Eiffeltoren waait de wind dikwijls driemaal krachtiger dan in de straten van Parijs. Evenals de bovenste waterlagen van de Oceanen door machtige stroomingen bewogen, steeds heen en weer vloeien, waaien de bovenste luchtlagen steeds rusteloos in' evenzoo krachtige stroomingen om de aarde; een

Sluiten