Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen doodt, is dat dan eenvoudig een spel der natuurkrachten en heeft God nu maar rustig toe te zien hoe zij duizende zijner schepselen dooden, zonder dat Hij er een woordje in mede te spreken heeft? Dan is deze God heelemaal geen God meer en ik heb niets aan Hem. Een God, die er waarlijk Een wezen wil, moet iedere wolk aan den hemel vormen en geleiden ; Hij moet iedere regendroppel bevelen en elke bliksemstraal den weg aanwijzen, Hij moet zijn een God van het weder en van den storm, een God van den regen en van den zonneschijn. Dat is de God des bijbels. „Hij laat zijn zon opgaan over boozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen". „Hij is de Heer wiens weg is in den storm en in het onweder". „Hij zoldert Zijn opperzalen in de wateren, Hij maakt van de wolken zijn wagen, Hij wandelt op de vleugelen des winds". (Ps. 104 : 3). Hij antwoordt Job uit den storm en vraagt hem: „Kunt gij uwe stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie hier zijn wij? Wie kan de wolken met wijsheid tellen en wie kan de flesschen des hemels nederleggen? Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw en hebt gij de schatkamer des hagels gezien, die Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid?" (Job 38: 34, 35, 37, 22, 23). „Looft den lleere! Vuur en hagel, sneeuw en damp, gij stormwind, die Zijn woord doet!"

(Ps. 148 : 8).

Zoo beval de Zoon, de Logos, die eenmaal de

Sluiten