Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheppingswoorden op aarde uitsprak, ook nog toen Hij in menschengedaante, in vernedering op aarde rondwandelde, den wind en de baren, den storm en de zee en „zij waren Hem gehoorzaam".

Deze God, die ook wel zonder tusschenkomst Zijn schepping regeeren kon, heeft tot Zijne eer, naar Zijn welgevallen tallooze geesten, waaronder engelen, groot in kracht, geschapen en ze gesteld over de verschillende gebieden en krachten der natuur. „Gij maakt uwe engelen geesten, uw dienaars tot een vlammend vuur". (Ps. 104 : 4). Zie hierover ook al wat de Openbaring leert.

Maar ook op dit gebied de strijd tusschen de beide rijken, dat des lichts en dat der duisternis! Omdat deze aarde meer bepaald een van God afgevallen wereld is, wier god de duivel is, zoo heerscht hij met zijn geesten ook over de atmosfeer. „Wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht". (Ef. 6 : 12). Het Woord noemt den duivel, „den overste van de | macht der lucht" (Ef. 2 : 2) en dat niet als een dichterlijke beeldspraak — die kent de bijbel als zoodanig niet — maar als rotsvaste waarheid. Met dit zijn element inspireert hij de menschen, op een wijze, die wij niet kunnen nagaan, en in ruil daarvoor geven j hun vloeken en lasteringen, met de lucht, die zij daartoe hebben misbruikt, hem macht henzelf en de natuur (door orkaan en onweder ten verderve te brengen. Vandaar dan ook dat en nu en in 't laatste der dagen het oordeel voltrokken zal worden door middel van de lucht

Sluiten