Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingen duizende vierkante kilometers met lava hebben bedekt of door de lagen, uit de zee gevormd, geweldige massa's, zooals de granietkolossen der Alpen, als een wigge heengedreven hebben, waarbij zij deze lagen zelf mede in de hoogte hieven en verschoven. Deze werking, die strijd van water en vuur, is niet alleen in machtige, duidelijke letters in de aardkorst beschreven, neen, zij duurt nog onder onze oogen voort, al is zij — geheel in overeenstemming met de theorie — zwakker geworden door de toenemende dikte en hardheid der aardkorst, tengevolge van haar voortdurende afkoeling. Evenals zich vroeger, uit de heen en weervloeiende, met allerlei stoffen en organismen vervulde wateren, groote en dikwerf hooge lagen, gevuld met de overblijfselen van zeedieren, moesten afscheiden als een neerslag uit troebel water, zoo vormen zich in het Kanaal en op vele plaatsen der tegenwoordige zeëen, krijtlagen. Zij bestaan uit fijne slib en tallooze millioenen overblijfselen van zeedieren en van hun schelpen, b. v. uit de nietige schalen der diatomeën en foraminifeeren. Wanneer deze nu later door opheffingen of inzinkingen van den aardkorst omhoog rijzen, dan kunnen zij evenals de krijtrotsen en klippen van Engeland plantengroei krijgen. Zoo zijn heele landen van lagen, waarin men de horizontale vorming nog herkennen kan en die daarenboven vol zijn van de overblijfselen van zee-organismen, gevormd: zooals b.v. de Lias van Wurtemberg en in 't algemeen de z. g. Jura, Andere, waarlijk niet kleinere streken, heele gebergten, zijn ontstaan als lava, bazalt, gneis, graniet, weer andere

it

Sluiten