Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat lagen en gebergten met alle versteeningen incluis, plotseling kant en klaar uit Gods scheppende hand zouden zijn te voorschijn gekomen.

Nog zinneloozer is de meening, dat de zondvloed de millioenen versteeningen, in duizende soorten, zorgvuldig naar aard en klasse, naar de meerdere of mindere volkomenheid der vormen, nauwkeurig boven elkander zou hebben gerangschikt en ze zoo van elkander zou hebben gescheiden, dat een oudheidkundige, die zijn zaak verstaat, uit één schelpje onfeilbaar weten kan, dat hij te doen heeft met die en die laag, al is zij soms maar '/a meter hoog.

Deze theorie is eveneens in strijd met het feit, dat visschen en zeedieren, die er toch allerminst aan blootstonden door den vloed verzwolgen te worden, in millioenen bij millioenen exemplaren, een groot deel, misschien de helft van alle versteeningen vormen. Van de menschen daarentegen die in den zondvloed omkwamen, en wier getal naar de meest matige berekening volgens Gen. 5 vele millioenen bedragen moest, wordt in geen dezer lagen één been of een schedel gevonden, en dat, terwijl daarin teere planten en dieren dikwijls zoo bewaard zijn, dat men microscopische details er aan herkennen kan. Men verklare eindelijk eens, hoe het komt, dat terwijl Noach toch dieren van alle soort in de ark medenam, opdat zij behouden zouden worden, juist deze duizende soorten fossielen alle verdwenen zijn.

Zoo is dan de theorie, dat de aardkorst gevormd zou zijn door den zondvloed, in strijd met alle feiten.

Sluiten