Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewanden bevinden, waren er reeds toen de zondvloed kwam en ze allen bedekte.

Wat bet feit van den zondvloed zelf betreft, zoo hebben wij geen reden, hem voor onmogelijk te houden. Wij kennen noch de temperatuur van dien tijd, noch de uitgebreidheid der zeeën; wij kunnen dus geen oordeel vellen over de hoeveelheid neerslag dier dagen. Yan „de fonteinen des grooten afgronds" die opengebroken werden, leeren nieuwere slingerproeven, dat er in de aardkorst, die men zich niet behoeft voor te stellen overal even dik te zijn, groote holle ruimten zijn, die of met gas öf met water gevuld zijn. (Dat dit laatste mogelijk is, hoewel er binnen in de aarde vuur is, bewijzen de heete bronnen, die zells dikwijls in de zee voorkomen). Een Engelschman heeft berekend dat, wanneer deze waterreservoirs te samen slechts i/264 deel van het volumen der aarde uitmaken, hun inhoud nog altijd voldoende zou zijn, om zelfs zonder den regen van veertig dagen, de aarde met haai gebergten te bedekken.

Maar op zulke bewijzen en verklaringen, legt de Christen, wanneer het gaat om feiten, in den bijbel vermeld, geen al te grooten nadruk. Hij heeft ze niet noodig. Hij gelooft aan een God, die geheele Oceanen water uit de wereldruimte kan doen neerploffen, of indien Hij ze noodig heeft, ze kan laten ontstaan. „Er staat geschreven" heeft voor hem grootere waarde, boezemt hem meer vertrouwen in dan alle menschelijke wetenschap, hoewel hij ook met belangstelling hoort, wat zij over deze dingen te

Sluiten