Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempelruïnen van Siam en Bangkok, dat de kunst in die landen evenzeer gebloeid heeft als in Griekenland. Wat deze kunst aangaat, men ziet, dat ook zij staat op den bodem der natuur, en de vormen, die zij in de schepping aantreft, tot uitdrukking harer gevoelens bezigt. Zoo stamt de Gothiek uit het dennenbosch, zoo gebruikt de Chineesche en Japaneesche kunst altijd weer de vormen en kleuren der bloemen, visschen en vlinders, die zij ziet, en bedient de Hindoe zich van het palmblad en de lotusbloem. Met recht zegt eindelijk Carl. Ritter, van de hoogstaande kunst van Egypte: „Nergens heeft misschien de kunst zich zoo nauw en zoo gelukkig aan het wezen der grootsche natuur van het land aangesloten en is uit haar opgebloeid als een koninklijk gewas, als een heilige plant, als juist in het Egyptische Nijlda.1"

\ an de vorming van het land, de ligging der bergketenen, den loop der rivieren, de zachtheid of hardheid van den bodem hangt dus niet alleen het karakter der volken en hun werkzaamheid af; maar het feit, dat zij nomaden zijn of landbouwers, jagers, visschers of kooplieden hangt evengoed daarmede samen als hun lotgevallen en geschiedenis. Voortreffelijk teekent Buchland den invloed der geologische vorming. Hij vergelijkt de onvruchtbare gedeelten \an Groot-Brittanië, enkel door bergstammen en herders bewoond en uit het oer-gebergte bestaande, met de vruchtbare districten waar industrie en fabriekswezen bloeit en die sterk bevolkt zijn, zij bevinden zich allen op de puinhoopen van de

Sluiten