Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlijke plaatsing der bladeren, 't zij in de bloesem, 't zij in den hoek waaronder de bladeren op den stengel staan, ligt de grondwet voor den ganschen bouw, zooals men dat gemakkelijk zien kan aan de cactus, de conifeeren, aan het zaad der zonnebloemen, enz. Evenals de wereld der cristalvormen berust op drie rechte lijnen, zoo berust op deze eenvoudige verhouding van getallen, de architectonische indruk van populier en eik, cypres en palm.

Hier treedt voor 't eerst het organische leven op op onze planeet, iets grootsch en geheimzinnigs. Wel is waar leefde reeds in de stof, in den steen en in het metaal, ja, in lucht en water een onbewuste drang tot het aannemen van een vorm, een donker voorgevoel der plant. Evenals de ijsbloemen, die watercristallen, daaraan hun naam ontleenen, is de gelijkenis van vele cristallen, die als planten groeien met de gewassen zoo groot, dat de mensch van oudsher van cristalboomen en hun vertakkingen gesproken heeft. Maar deze neiging openbaart zich alleen in onbewegelijke, hoezeer ook schoone beelden, door rechte lijnen begrensd, zij vormt kubussen en pyramiden, achtvlakken en rosetten en ruitvormige vlakken, maar zonder samenhang! De individualiteit, die deze verschillende vormen maakt tot een organisch geheel, ontbreekt. Maar meer nog, hun ontbreekt de macht, die alle organisch leven bezit, om leven te kweeken; de cristal vormt geen zaad, geen vrucht, geen nakomelingschap. Dat is het kenteeken van alle ware leven, dat het leven

Sluiten