Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wat wij niet kunnen, wat ook geen dier kan, dat doet de plant. Zij heeft de wonderbare macht het anorganische tot organisch te maken, het doode te vervormen tot iets dat leeft en uit gesteente teelaarde, regenwater en zonnekrachten iets eetbaars, voedzaams en smakelijks te fabriceeren. Waarlijk dat is iets wonderbaars! Zoo voedt ieder, nog zoo veracht onkruidje, diertjes; zoo dienen op degansche aarde, onmetelijke massa's gras tot voedsel van het dier en worden, omgezet jaar op jaar, in millioenen centenaars vleesch en melk, waarvan wij ons voeden. En wat zullen wij zeggen van de ongeloofelijke massa's koren, olie en wijn die ook jaarlijks door de plant, «leze wonderbare fabriek, worden geproduceerd; wat van de evengroote hoeveelheden rijst, Turksche tarwe enz., waarvan een vierde der menschheid, 400 millioen Clnneezen en Indiërs leven? Volgens het oogstbericht van het Centraalbureau voor de statistiek bedroeg de laatste Russische oogst aan rogge: 1.413.000.000 pud (= 40 pond); aan tarwe: 754.000.000 pud; aan haver: 882.000.000 pud; aan gerst: 301.000.000 pud, aan andere graangewassen: 321.000.000 pud! Dat alles'heeft in één eenig land een kleine halm voortgebracht, die nauwelijks een vogel kan dragen en dat in één jaar. Niet aan sterke boomen, maar aan deze zwakke, kleine wezens heeft God opgedragen uit steen en water, voor Zijn menschheid het dagelijksch brood te bereiden. Is dat niet goed bezien, even wonderbaar. als wanneer Hij ons dagelijks uit den hemel, brood, als voedzame hagelkorrels b.v. liet regenen?

Sluiten