Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a ooi 2000 jaar, als Jood in Palestina leefde, kan ons geen antwoord geven op de vragen, welke de christelijke vroomheid van den dag opwerpt", dan is dat alles Darwinistische theologie.

Zoo w reekt zich op alle gebied de loochening van het goddelijk woord: „een ieder naar zijn, aard". De mensch kan niet ongestraft van Gods Woord iets afdoen, nog iets daartoe doen: „Het Woord zullen zij laten staan! Dat alles heeft het Darwinisme op zijn geweten, omdat het inplaats van God als schepper dichter bij Zijn schepsel te brengen, Hem er verder van heeft verwijderd, ja Hem voor menigeen uit de schepping geheel weggevaagd heeft.

^ 00r Hem in de plaats toch heeft men aan de natuurkrachten en stoffelijke factoren van het leven een veel te grooten en overwegenden, een geheel onbewezen, ja valschen invloed toegekend.

Maar, zoo zegt menig beschaafd mensch heden ten dage bijna verontwaardigd, men kan toch Darwinist en daarbij goed Christen zijn. Zeker, wanneer men tevreden is een halve Darwinist en een halve Clnisten te zijn. Maar in t rijk des geestes vormen twee halven nog geen geheel. Wie aan de groote bijbelsche wereldbeschouwing uit één stuk gehouwen van Gen. 1 tot Openbaring 22 zich vastklemt, wie gelooft aan het feit, dat de mensch geschapen is naar Gods beeld en aan zijn goddelijken stamboom: de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God (Luc. 3 : :J8), hij kan geen Darwinist zijn. Wie niet gelooft aan Mozes heeft geen recht zich een Christen

Sluiten