Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, maar alleen de enkele individuen, waarmede zij dagelijks omgaan en van wie zij winst of eer, ondeisteuning of genot verwachten. Of God in den beginne den hemel en de aarde schiep, en of Hij eenmaal een nieuwe aarde scheppen zal, dat kan hun weinig schelen.

Evenals ieder mensch krachtens de eenheid en de ikheid van zijn ziel zichzelf tot het middelpunt der wereld maakt en het heelal met zichzelf in betrekking brengt, zoo maakt ook de menschheid en dat wel met gelijk recht, de haar gegeven aarde tot middelpunt van haar leven. „De Hemelen zijn des Heeren, maar de aarde heeft Hij aan de menschen gegeven", dat is ook een eeuwig woord, dat waarheid bevat ook omtrent de nieuwe aarde.

De wereld beeldt zich nooit af in ons oog zooals zij is en geen schilder of fotograaf kan ze anders voorstellen dan in een perspectief, dat in zichzelt valscli is, want het maakt de rechte lijnen scheef, het verwijderde klein en wat dicht bij ligt groot. Zoo geeft ook onze taal alleen uitdrukking aan een betrekkelijke en subjectieve wereldbeschouwing, die nooit tot de absoluut ware van de Godheid wordt. Zoo zal er altijd en eeuwig in de opvatting der goddelijke werken een betrekkelijke en subjectieve waarheid voor liet schepsel en een absolute voor den Schepper zijn.

Ook hier legt onze geheele sterrekunde en kosmische kennis getuigenis af tegen een toebereiding der zon in een dag van twaalf uren. Als het geschreven stond, dat God het in twaalf uren gedaan had, zou

Sluiten