Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijf duizend zonnen! Dan zou onze aarde dadelijk m Jok en vlammen opgaan en slechts als een wenng onzichtbaar gas in de ruimte blijven voortbestaan Op een afstand van duizende en nog eens duizende mdlioene kilometers, wentelen zich om deze reuzenzon in vele duizende van jaren, aarden of trawanten oo deze millioenen malen grooter dan onze aar e^ , < nog heerlijker schittert de ontzachelijke r0^e ^rktU ' die volgens Elkin, onze zon, in massa SoO.OOO maal overtreft! en eindelijk Regulus, die ,n den letterlijken zin des woords op onmetelijken afstand toch nog a s

een vaste ster van de eerste grootte, voor ons schittert.

Indien zulk een reus, zij het ook op een afstand van duizend millioen kilometer aan ons voorbijging, zou hij onze zon en al haar planeten, zonder dat zij eenigen tegenstand bieden konden, uit haar banen rukken en tot zich trekken als een wervelwind een paar dorre bladeren! Zulke onbegrijpelijke koningen in de wereldruimte beheerschen een gebied, in veiselijking waarmede ons gansche zonnestelsel is als

een tuintje in vergelijking met een koninkrijk.

* *

Waar wij een zooveel uitgebreider kennis hebben van den goddelijken kosmos, hebben wij waarlijk nog meer oorzaak om, zooals David eens deed uit roepen: „Als ik uwen hemel aanzie, het werkuwei vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt. en de zoon des menschen, dat Gij hem bezoekt. ( s. Omdat echter het vreesachtige, trotsche menschenhar ,

Sluiten