Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze berekend op 200.000°, wat ruim voldoende zou zijn om den inwendigen kern te houden in een sterk gecondenseerden, gasvormigen toestand. Dat is geenszins onmogelijk, en gesteld, het ware zoo, dan zou de aarde volkomen gelijken op een zon met een schors. Volgens Flammarion e. a. bewegen zich nog vele en grootere dergelijke lichamen in de ruimte, voor ons onzichtbar; ook zij zijn van binnen heet, van buiten misschien bedekt met rijk organisch leven.

Wat is nu de zielkundige of geestelijke beteekenis \ an het binnenste der aarde, van het warme hart van dit wereld-individu? Laat ons teruggaan tot het begrip van den val. In het woord val ligt, zooals de taal reeds aanwijst, het begrip, zoowel voor den materieelen als den geestelijken kosmos geldend, van een beweging, die storend inwerkt in de vrije ontwikkeling naar boven, volgens natuurlijke lijn. Deze storing is een gevolg van een sterkere aantrekking naar beneden, die ligt buiten het vallend voorwerp. Het vallen grijpt verder plaats, zoo leeren physica en sterrenkunde naar het inwendige, naar het middelpunt. Dit komt alles zeer treffend overeen met den zondeval en den val van Lucifer. Ieder Christen weet en gevoelt dat de zonde een vallen naar beneden is, d. w. z. naar het donkere, inwendige van de eigene ikheid, in tegenstelling met een zich verheffen tot den alomvattenden God.

Hiermede stemt overeen het geloof bij alle volkeren verbreid en het wint aan waarschijnlijkheid, dat de zielen, die van God afgevallen zijn, ook kosmisch

Sluiten