Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoten van de einden van de boog naar zijn middelpunt en bij oogenblikken vertoonde zich ook in het noorden een golf van licht, die de hemel purper verfde en de aarde met een rose schemering overgoot. Maar reeds verdween de roode gloed, een oranjekleurige, lichtende bliksemstraal flitste over ons heen in verblindende glans, als stond de geheele atmosfeer plotseling in lichter laaie. Ik hield mijn adem een oogenblik in, in afwachting van de schrikkelijke donderslag die, naar ik meende, nu volgen moest. Maar noch in den hemel, noch op de aarde werd de stilte van den nacht door eenig geluid verbroken. Ik kon mij niet voorstellen dat het verschijnsel nog heerlijker worden kon. De snelle verwisseling van rood, blauw, groen, geel, aan den hemel werd zoo levendig door de witte sneeuwvlakte weerkaatst, dat de heele aarde het eene oogenblik als in bloed gedoopt scheen, het volgende echter sidderde als in een bleeke, groenachtige lichtsfeer, van waaruit zich in onbegrijpelijke schoonheid de machtige purperen en gele bogen verhieven. Maar dit was nog niet alles! Terwijl wij met onafgewende blikken eb en vloed van dit machtige, hemelsche getij van bontgekleurd licht gadesloegen, werd plotseling het laatste zegel van deze heerlijke openbaring opengebroken. De beide bogen werden op 't zelfde oogenblik versplinterd in vele duizende gelijkvormige staafjes, waarvan een ieder in regelmatige opvolging de zeven oorspronkelijke kleuren van het spectrum vertoonde. Van horizont tot horizont werden dus

Sluiten