Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ping, die altijd meer verouderde en zich niet meer inleven in den nieuwen tijd, daarom marcheerden zij trotsch en fier af. Er is nergens een dinotherium dat tot een tapir van den tegenwoordigen tijd wordt; zelfs geen mastodon leent zich er toe, zijn haar te laten groeien zooals de mammouth, of zijn tanden naar buiten om te buigen. Darwin was er nog niet.

Hoewel nu olifant en walvisch mastodon en sauriër in grootte nabijkomen en ze in massa overtreffen, waren toch de voorloopers en voorvaders der tegenwoordige dieren heel wat grooter. /ij passen daardoor in een schepping waarvan de schrift zegt: „In die dagen waren er reuzen op de aarde" (Gen. 6 : 4a). Daarop wijzen ook namen als reuzenhagedis, reuzendier, reuzenhert enz. Zoo hebben wij reeds melding gemaakt van de reuzenkikvorscli der Lias en de enorme schildpad van den krijttijd. Zoo zwommen in de zeeën van de krijtperiode, haaien die vijf en twintig meter lang waren en wier muil een opening moet hebben gehad van drie meters. De grootste haaien van onzen tijd bereiken nauwelijks een lengte van tien meter. Zoo was de moa bijna nog eens zoo hoog als de struisvogel waarop hij gelijkt, terwijl op het reuzenhert, met een gewei van twaalf voet breedte, reeds toen jacht zal zijn gemaakt door de reuzenhonden, waarvan een natuuronderzoeker vol verbazing uitroept, „een hond, zoo groot als een koe!" Eindelijk overtrof de holenleeuw en de holenbeer zijn tegenwoordige naamgenooten heel wat in grootte. Wat nu aangaat, hun „daemonisch uitzicht" waarvan sommige natuur-

Sluiten