Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te plagen; paarden met leeuwenkoppen, door welke een derde deel der menschen gedood wordt. Waarom ook niet? Gods eeuwige scheppingswoorden klinken door de drie werelden, door hemel, aarde en hel; Hij staat ook gevallen geesten toe zich te belichamen in hun helsch element, evenals Hij hen toeliet in de kudde zwijnen te varen. Reeds op aarde zijn de ratelslang met haar pestadem en haar doodelijk gif en de schorpioen met de verschrikkelijke angel, booze geesten in stoffelijk omhulsel. Wij zullen eenmaal wonderen beleven aan zulke helsche vormingen.

Ook de groote dieren-schepping op aarde was, voor zoover zij door God te voorschijn geroepen was, goed. Toont God niet juichend aan Job den koenen adelaar, het moedige paard, de kracht van den behemoth en den leviathan! Want deze schepselen zijn een weerglans van eeuwige beginselen, deze woorden Gods de echo van den hemelschen Logos.

Toen de hand van Jehovah aan de rivier Kebar over Ezechiël kwam, mocht hij de glanzende Cherubijnen aanschouwen, de dragers van Jehova's troon! „De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens menschen en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht, ook hadden die vier eens arends aangezicht." (Ezech. 1 : 10.) Wie zou vermoed hebben diertypen te vinden tot in de onmiddellijke nabijheid Gods? Hoe ver gaat dat onze gewone, beperkte beschouwingen te boven! Wij hebben hier een machtig visioen van

Sluiten