Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw grootvader gezien. De mensch echter, deze koning der schepping, deze beheerscher der aarde, verschijnt slechts een oogenblik in zijn koninkrijk, hij verdwijnt weer en trekt voorbij als een schaduw. Als morgen de zon opgaat zullen er 80.000 zijn die haar licht zien terwijl zij er heden nog niet zijn, maar ook 80.000 zullen haar niet meer zien, die heden nog leven. Ach! deze onderkoning Gods is nog slechts ,een moede gast op de donkere aarde". Wie lost'dat spookachtige raadsel ons op? Alleen de Schrift. „ Want wij vergaan door uwen toorn en door uwe grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in t licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan henen door uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte (Ps. 90).

Het is onmogelijk, dat de menschheid honderd duizende jaren op de aarde zou gewoond hebben zonder stoffelijke, en nog eerder geestelijke gedenkteekenen, kunsten en godsdiensten, talen en kronijken te hebben achtergelaten. Kan ik aannemen, dat een struik, die in een jaar slechts twee blaadjes voortgebracht heeft zich nu in één dag tot een bloeienden boom zal hebben ontwikkeld ? Van al de steenen, messen en schedels, waaruit men dertig jaren geleden nog de slotsom trok, dat de menschheid tallooze eeuwen oud moest zijn, erkent thans de bezadigde wetenschap met Figuier: „Zij kan evengoed in plaats van 50.000 maar 5000 jaren oud zijn".

Zoo erkent ook de lang niet behoudende Dr. G. Beek

Sluiten