Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonderbaar is reeds het lichaam van den mensch, deze leemen hut der ziel, deze aardkluit, die de groote kunstenaar en beeldhouwer vervormt tot een beeld van goddelijke kracht. Wij hebben geen recht begrip van de grootheid van dit menschelijke lichaam met zijn billioenen atomen en moleculen. Het is in den letterlijken zin een wereld uit gasvormige, vloeibare en vaste bestanddeelen samengesteld. Het bevat bijna alle, misschien alle chemische elementen der aarde, het kent zeeën van het hart en van de halfvloeibare hersenen, stroomen heeter dan de golfstroom, die, evenals de aardsche het vruchtbaarmakend slib, aan hunne oevers levensstof afzetten, de bloedlichaampjes namelijk, die spoedig omgezet worden in vleesch en spieren. Om te komen tot een juiste geneeskunde, die dit lichaam doorzoeken ton tot in de kleinste bijzonderheden, zou de arts tot ingenieur moeten worden; en de behandeling der ziekte tot het bewerken van terrassen. Zij zou nu eens groote kanalen moeten graven om moerassige en overstroomde streken droog te leggen en te reinigen, dan weer tunnels moeten boren om het verkeer mogelijk te maken; nu eens dammen opwerpen om den loop der rivieren te regelen, dan weer om de kalk en slibmassa's uit te kunnen graven en weg te kunnen ruimen, die de beweging der ontzachelijke hefboomen belemmeren. Ook in dit opzicht gelijkt de mensch op zijn woonstede, de aarde; want ook omgekeerd, werkt de ingenieur, de pionier, de kolonist, die kanalen graaft en rivieren regelt, bosschen uitroeit en moerassen

Sluiten