Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij eindigt dan ook met dit woord: „Wij hebben geen bewijzen voor de overeenstemming tusschen de hersenmassa en zijn psychische productiviteit.

Evenzoo weinig grond is er voor de meening, dat de vóór-historische mensch, van wien wij met de aangeboren bescheidenheid van onzen tijd aannemen dat hij heel wat dommer is geweest dan wij, een kleineren schedel en minder hersens heeft gehad. "V eeleer wijst Broca in overeenstemming met den boven aangehaalden Dr. Zittel er op, dat „terwijl de moderne Parijzenaar 1558 kubieke centimeter herseninhoud heeft, twee schedels uit de holen L'homme Mort en Solutré 1606 en 1615 kubieke centimeter hebben. Virchow heeft evenzeer aangetoond, dat schedels van de bewoners der paalwoningen dikwerf die van beroemde, gelauwerde, moderne grootheden in hersenruimte overtreffen!

De zoo verbreide meening, dat krankzinnigheid noodzakelijk in verband moet staan met kranke hersenen en daarin haar oorsprong vindt, is door en door onwetenschappelijk en wordt door de feiten weerlegd. Terwijl dikwijls een geringe kwetsuur aan de oppervlakte beroerten enz. met zich brengt, belemmeren "vaak ernstige wonden, of andere gebreken de hersenwerkzaamheid heelemaal niet, en beroemde zielenartsen zooals Esquirol, Pinel, Falret en andere, hebben uitgemaakt, dat waanzin over 't algemeen niet noodzakelijk samenhangt met organische stoornissen in de hersenen. Omgekeerd- hebben Cuvier, Rubinstein en Helmholtz in hun jeugd aan waterzucht in de hersenen

Sluiten