Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den nacht der vertwijfeling ei» des waanzins, lager en lager steeds tot aan de poorten van de buitenste duisternis. Ja — meer dan dat — zij heeft macht den vastgestelden tijd te veranderen, haar leven weg te werpen, de poorten der hel open te breken en voor den tijd daar binnen te gaan.

Haar grootheid, ons onbekend, is zoo ontzachelijk, dat toen God de Vader zag, dat zij zich stortte in den eeuwigen afgrond, Hij tot den Zoon, die van eeuwigheid aan Zijn rechterhand zit, sprak: „Daar is anders geen uitkomst mogelijk. Daal neder! Ontledig U van Uwe heerlijkheid, ga in den dood en in de hel en haal die ziel weer. Het eeuwig raadsbesluit kan niet verbroken worden. Zij moet bij mij wonen in eeuwigheid.

Deze ziel is een persoonlijke vertegenwoordiger, een openbaring, een zichtbaar worden van een der oneindig vele zijden der Godheid, een lettergreep van de oneindige rede Gods. Gij onbuigzame, hardnekkige ziel, die altijd recht hebben wilt, gij zijt een beeld, hoe bezoedeld dan ook, van het onverbrekelijke recht. Gij ziel, die door uw gevoel heen en weer geslingerd wordt, gij zijt een afschijnsel van het ware gevoel. Gij leergierige, die zoo gaarne zoudt willen weten het hoe en waarom der dingen, gij zijt een beeld van het eeuwige weten. Gij medelijdende ziel zijt afstraling van het eeuwig erbarmen. Ja zelfs uw hoogmoed, uw zelfzucht, uw hebzucht, uw zinnelijke lust en uw begeerte zijn slechts verwrongen en bezoedelde symbolen van uwe eeuwige grootheid, van uw bezit- en natuurrecht, van uw recht om de schepping te ge-

Sluiten