Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen is slechts een vonkje, een atoom van het willen Gods; Hij wil, en de zondaars, en de kinderen des toorns en satan en zijn engelen willen niet. Hij belacht hen, en zij zouden evengoed de aarde uit haar baan om de zon kunnen rukken, als Zijn wil buigen. Evenals het 't gelukkigst is, wanneer een mensch het goddelijk willen deelachtig en daarin sterk wordt, is het de grootste jammer en ellende voor een mensch, wanneer God hem voor eeuwig zijn eigen wil laat en hem daarin besluit.

Het kennen van den mensch is in overeenstemming met zijn drieëenheid van lichaam, ziel en geest, een drievoudig: een zinnelijke waarneming van de stof zooals wij die vinden in de kindsheid; het uitvorschen en kennen van het hoe der verschijnselen en hun samenhang met anderen, waartoe de weetgierige jeugd en de nadenkende man zich voelt aangetrokken; en eindelijk een geestelijk zien van de oorzaken der dingen, wat eigenlijk alleen wijsheid is. „Bij de grijsaards is wijsheid". Het eerste is algemeen, het tweede een zaak van enkelen, het derde van weinigen, want „de natuurlijke mensch verstaat niets van den Geest Gods". God, Zijn gerechtigheid en Zijn liefde, Satan en het kwade, de mensch en zijn zonde, Christus en de verlossing, dat zijn de beginselen, dat zijn de ware oorzaken van alle zijn en worden. Da', bewijzen, zonder dat zij het willen, degene die er niet aan gelooven, door hun eindelooze en vruchtelooze discussies over het waarheen, van waar en waarom der dingen, des menschen en van het heelal.

24

Sluiten