Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger te schatten dan de roode, of de reuk van het viooltje te verkiezen boven die van de lieliotrope, of een perzik lekkerder te vinden dan een ananas. Hij mag vol geestdrift zijn voor classieke of ook voor romantische muziek en schilderkunst, Göthe of Jean Paul het liefst lezen, enz. De voorkeur beheerscht het geheele levensgebied, hij laat zich dat recht niet ontnemen, hij rechtvaardigt het niet dat alles hoort tot de elementen, hangt samen met de oer-vormen zijner ziel. Zoo laat Göthe zich in zijn spreuken hooren: verklaar mij het geheim van den magneet; daar is geen grooter geheim dan dat van liefde en haat!"

Deze liefde is ook een honger en honger vervult het heelal. Waar is een wezen, dat niet hongert? Ja, ook in den hemel wordt ons beloofd niet een ophouden van den honger, maar verzadiging ervan. De ziel is in den grond der zaak niet anders dan een beminnende, hongerende ikheid. Deze liefde, deze honger is de grond van het willen, het erkennen, de verbeelding. Wat ik liefheb, begeer ik, dat zoek ik te kennen; wat ik bemin, daarheen richt zich mijn scheppende verbeeldingskracht, daar leef ik in. „Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

Reeds de onbewuste quantitatieve en qualitatieve keus van de stof, van de chemische elementen, waaruit deze ziel haar lichaam opbouwt, van de vormen, de gestalte, waarin zij hare lichamelijkheid giet, haar voorliefde en haar smaak, van het genot van het gehemelte af tot de godsdienstige eigenaardigheden toe

Sluiten