Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moederschoot, het leven uit het ei, het ontkiemen van het zaad .... en evengoed het ontstaan der zonde in den mensch. Met al onze woorden over wilsvrijheid en de noodzakelijkheid van een op de proef stellen, maken wij de zaak niet helderder.

Waarom en hoe de zondeval geschiedde door het eten van een vrucht en waarom de vrouw het eerst viel, wij weten het niet. Want dat de vrouw zwakker is bewijst niets; Lucifer was sterker en wijzer daji zijn engelen en hij viel het eerst. Evenmin weten wij wat de boom der kennis des goeds en des kwaads geweest is en waarom en in hoever zijn vrucht doodelijk was. Het was een boom, maar een boom uit het paradijs, evenals de boom des levens, en dus voor ons, die niet eens weten wat een aardsche plant is, volkomen onbegrijpelijk. Wij staan hier, evenals in de taal van het visioen, van de profetie, van den profetischen droom, van de gelijkenissen des Heeren voor woorden, die in de eenvoudigste meest concrete beelden en uitdrukkingen het diepste en meest abstracte verbergen. Als wij hooren het heilig sarcasme des Heeren: „Zie de mensch is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme ook van den boom des levens en ete en leve in eeuwigheid!" (Gen. 3 : 22); als wij zien de verbanning van den mensch uit het paradijs, als uit een hemelsch leven in een aardsch, staan wij voor diepten van hemelsche beginselen, die wij, juist omdat wij niet meer in het paradijs zijn, niet doorgronden kunnen. Ook dit zijn,

Sluiten