Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle beschaving is een werk vol moeite, bij alle pogingen tot beschaving en tot vorming van anderen, \an onszelf en het volk, komen er meer doornen en distels dan korenhalmen te voorschijn. Alleen de waarheid heeft vormende kracht en helaas, de waarheid is niet in ons.

Doch God zij geloofd, ook op dezen akker der wereld groeit en gedijt nog menige graankorrel die dertig-, zestig- en honderdvoudige vrucht voortbrengt. Hoewel wij als kinderen Gods een holle en valsche beschaving, dezen modernen afgod, bestrijden, begroeten wij toch met blijdschap iedere poging dit veld te bebouwen, echte beschaving aan te kweeken. De poging om gezonde en waarlijk schoone kunst, goede letterkunde, degelijk geschiedkundig onderzoek, solide wetenschap, juiste opvoedkunde, en dat alles waaraan nog zeer talrijke, ernstige en degelijke geleerden overal arbeiden, te propageeren, begroeten wij met blijdschap. En wat de valsche beschaving aangaat, wij herinneren ons het woord van onzen Heiland: Laat ze te samen opwassen tot den dag des oogstes!

Het eind van doorn en distel is het vuur. Ziet, is het niet van den Heere der heirscharen, dat de \ olken arbeiden ten vure, en de lieden zich vermoeien te vergeefs ? ' (Hab. 2 : 13). „De aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden." (2 Petr. 3 : 10a.)

Sluiten