Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven te eten van den boom des levens, die in het

midden van het paradijs Gods is." (Openb. 2 : 7).

*

* *

Het is heden ten dage geen mode meer te gelooven aan den zondeval; dat is verouderde zienswijze. Niet gevallen, maar gestegen zijn wij; niet zonen Gods maar apen, die verder ontwikkeld zijn! Ofschoon, zooals wij reeds in het vorig hoofdstuk zagen, de wetenschappelijke bewijzen gansch en al ontbreken, zoo is toch het geloof aan de afstamming van den mensch uit het dier met het Darwinisme, dat wetenschappelijk overwonnen is, doorgesijpeld naar beneden in de groote massa's en op die manier bij velen b.v. bij millioenen socialisten tot een dogma geworden. Zoo schreef onlangs Dr. Wassilief: wij weten, dat de oermensch niet het evenbeeld Gods was, maar het evenbeeld der hoogere dieren. (De achturige arbeidsdag pag. 5, Bern 1900).

Wij hebben het reeds ontzaglijk ver gebracht in kunst en beschaving en wij zullen het in de 20ste eeuw, dank zij de electriciteit en andere „veroveringen van den mensclielijken geest", nog veel verder brengen!

Mij wil het echter toeschijnen, dat de zondeval zich niet zoo gemakkelijk laat wegredeneeren. Reeds het feit, dat de mensch, die toch dagelijks .zijn medemenschen onder angst en smart ziet verdwijnen en met absolute zekerheid weet, dat ook hij misschien hedennacht reeds in een andere en eeuwige wereld aanlanden zal, het niet de moeite waard acht, ook

Sluiten