Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd tusschen de beide beginselen, het goede en het booze zouden gadeslaan. Hoe worstelt in haar en in onszelf, het leven met den dood, bet licht met d© duisternis, de liefde met den haat, de geest met de stof, het groote „Ja" met het groote „Neen"! Hoezeer is deze goddelijke schepping ook tegelijkertijd het bedrog, de groote leugen van Satan! Hoe lokt hij ons met ijdelen schijn en bedriegt ons en boe tracht hij telkens opnieuw ons met het zichtbare en vergankelijke van het onzichtbare en eeuwige te berooven. Leugen is de stof, die ons omgeeft, die door hem in onwaardige, onnatuurlijke ketenen geklonken is; leugen, bedrog slechts, dat datgene wat nabij is zoo groot, dat wat ver verwijderd is zoo klein schijnt. Leugen, dat het verleden voorbij en de toekomst onzeker is. Leugen, dat slechts natuurwetten en elementaire krachten deze wereld voortdurend zouden doorwaaien en vervormen; 't is Gods kracht, zij alleen. Leugen is ons geheele „leven" het is een voortdurend „sterven"! Leugen, dat het sterven, het einde is, het is het begin en de dood is de geboorte tot een leven daarboven of daar beneden. Leugen, dat de verschijningsvorm wezenlijk, waarachtig zou zijn en de geest slechts inbeelding, en dat de mensch God zou hebben uitgevonden. Ach! "W aar is een rots, waarop wij armen, door den stroom van het worden, van den tijd en van den tijdgeest medegesleept, vasten voet kunnen zetten ? Om dit machtige weefsel van leugenen, van den vader der leugenen, dat ons met al onze zintuigen gevangen houdt, te verscheuren, moest God

Sluiten