Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een roof en dankt er Mij niet voor. Inplaats van bij Mij te zoeken opheffing en kracht te putten uit Mijn Geest, gebruikt gij de sappen en krachten der planten om de geesten des toorns en der lust nog meer aan te blazen, om in dronkenschap en waanzinnige droomen uw schuld en Mij voor een oogenblik te vergeten, en haar weefsels om met dwaze en belachelijke modes uw arm lichaam te bedekken en hem te verachten, die zich niet in fijn lijnwaad kleedt.

Ik heb u gesteld tot heerschers over alle dieren en ze gegeven in uwe hand. Zou het geweest zijn, opdat gij ze onbarmhartig zoudt kwellen, uit louter genot zoudt opjagen en dooden, opdat gij, om u op te sieren met een beetje elpenbeen, bont en vederen, millioenen van Mijne schepselen zoudt dooden, schepselen, die u niets gedaan hebben en voor wie nog wel een plaatsje was op aarde?

Ik heb u gezegend, dat gij vruchtbaar zoudt zijn en vermeerderen in aantal en de aarde zoudt vervullen en daarop als broeders in eendracht zoudt wonen. Wat hebt gij menschen met uw medemensclien gedaan? Ach! hier verstomt het woord, de pen ontvalt aan de hand. Zullen wij ervan spreken hoe sedert Kaïn's dagen de mensch den mensch gehaat, vervolgd, gekweld en gedood heeft? „De stemme des bloeds van uwen broeder roept tot Mij van de aarde." „Homo hominis lupus" de mensch is de wolf van den mensch, riepen reeds de ouden uit. Is niet de wereldgeschiedenis een aaneengeschakeld verhaal van oorlogen zonder

Sluiten