Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op iedere nieuwe sensatie, die u verdringt in den schouwburg, waar moord en zelfmoord voor u wordt opgevoerd, gij zoudt met wellust de bloedige gladiatorenspelen hebben aangezien. Ook gij, mevrouw, die den verjaardag van uw kat viert als een familiefeest en uw hond een luisterrijke begrafenis bezorgt, waaraan gijzelf in rouwkleederen deelneemt — zooals het in Parijs gebeurt — zoudt als Caracalla, uw paard benoemd hebben tot romeinsch consul en er militaire eerbe wij zingen voor verlangd hebben. Ook gij, bonvivant, die niets hoogers kent dan lekker eten, zoudt als Lucullus, twintigduizend gulden uitgegeven hebben voor een souper. Ook de ellendelingen en de gekken in de wereldgeschiedenis werden niet als zoodanig geboren, ook zij waren eens onschuldige kinderen, die vroolijk speelden aan den schoot hunner moeder. Hoezeer echter onze weeke, laffe en sentimenteele humaniteit gepaard gaat met schanddaad en gruwel, bewijst op ontzettende wijze de statistiek vooral van de jeugdige boosdoeners en deugnieten; dat is aan 't licht gekomen in de Fransche revolutie en de commune ; dat zal openbaar worden, wanneer een lang-durige wereldoorlog het beest in den mensch weer ontketent. Wij zijn niet beter dan onze vaderen!

Maar de schuld van alle schuld dezer menschheid, de eigenlijke schuld en de wortel der schuld, dat is haar afval van haren Schepper en van haren God. „Gij zult liefhebben den Heere uwen God, met uw gansche hart, met uw gansche ziel, met uw gansche gemoed en met al uw krachten, dat is het

Sluiten