Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten en vereenigingen, in allerlei bonden! Hoe knaisen zij reeds op de tanden van toorn en geraaktheid, wanneer wij arme Christenen, met zwakke, schuchtere woorden, het wagen ze te beduiden, dat hun kunst fatsoenlijker, hun litteratuur zedelijker, Jiun tooneel degelijker, hun wetenschap bescheidener, hun wetgeving rechtvaardiger, hun politiek zelfverloochenender, hun christendom christelijker zijn kon !

Deze wereld, dit leven is vol raadsels; maar een der grootste van allen blijft het voor den christen, dien God de oogen geopend heeft, hoe zijn medemenschen, de ontzachelijke gaven, het lichte goud, dat een God, die liefde is, hen met volle handen en voor niet aanbiedt, verachtelijk, ja met onwil afwijzen kunnen, om met steentjes te spelen, aan looden penningen hartstochtelijk te blijven hangen en onder elkander om hun bezit een woedenden strijd te voeren. Wat is het hoogste goed voor den mensch? Leven. God biedt hem eeuwig, zalig leven aan. „Zoo iemand dorst heeft, die kome, en die wil neme het water des levens om niet!" Maar de mensch zegt: neen, ik houd liever met den lichamelijken dood geheel op te bestaan. Wanneer streeft de mensch met lichaam en ziel hier beneden? Naar rijkdom. God zegt: „Wie overwint, zal alles beërven." Maar de mensch antwoordt: Soliede bankaandeelen, zeker jelegde kapitalen of ook landbezit staat mij meer aan. „Gij dwaas, dezen nacht zal men uwe ziel van u afeischen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?" Wat begeert menigeen zoo hartstochtelijk, dat

29

Sluiten