Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij alles er aan waagt? Eer en macht. God belooft: „Gij zult koningen en priesters zijn in eeuwigheid." Maar het kind des stofs zegt: Ik heb liever een of meer ordeteekenen en titels, excellentie of eminentie b.v. Wat biedt God ons aan? Alles. Wat wil Hij van ons afnemen? Wat ons drukt en ellendig maakt, onze schuld, onze zonde, onze ellende. AV at biedt menschelijke kennis en wetenschap ons aan? Niets, een eeuwigen nacht. Wat ontrukt zij ons? Het geloof, de liefde, de hoop, den vrede. Tast men het nog niet als met de handen, dat „de god dezer wereld de zinnen verblind heeft van hen, die verloren gaan?'?

Wij knechten des levenden Gods bieden u in Zijn naam aan een leven in 't licht, waarin gij blinken zult als de zon; gij scheldt ons met bitteren spot. dompers en duisterlingen! Wij bidden met een oprecht hart om uw eeuwig heil en het heil uwer zielen; gij verwenscht ons als een hinderpaal voor uwen vooruitgang en een schade voor de menschheid. Wij dienen u met ootmoed door allerlei werken deiliefde; gij ziet hoogmoedig op ons neer en zoudt ons o zoo gaarne met voeten treden. De dag komt, Gode zij dank, wa&rop wij ons loon zullen ontvangen en heengaan zullen naar onze plaats. Neemt gij uw loon en gaat gij naar uw plaats en laat ons dan \ ooi eeuwig gescheiden zijn.

Sluiten