Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht te doen zien. Nauwelijks is hij begonnen adem te halen of tranen stroomen hem over 't gelaat en pijn doorwroet zijn ingewanden. De eerste schreden dus, die de mensch doet in het leven, verkondigen luide, dat hij slechts geboren is om te lijden en dat hij waarlijk de zoon is van schuld en van lijden." (Over de dwalingen en over de waarheid.)

Waartoe behoeven wij veel te schrijven over de schuld en het lijden der menschheid? Wij hebben gezien, wat de wereldgeschiedenis ons daarvan vertelt, en dat is nog niet het millioenste deel van wat geschied is. Welke geschiedenissen van schuld en leed verhalen nog altijd onze gerechtshoven en hospitalen, onze krankzinnigengestichten en tuchthuizen! Maar hoe zou men zich bedriegen zoo men meende, dat daar alleen schuld en leed te vinden zijn! Indien een vorst des lichts nederdaalde uit de hemelsche sfeeren, waarlijk hij zou zijn engelentranen niet terug kunnen houden over de schuld en het lijden ook van de reinsten en besten onder ons! Vanwaar anders dat zoo spoedig verwelken en verdorren? Wat is het, dat den rug zoo spoedig kromt, het haar vergrijst, het voorhoofd met rimpels en de ooghoeken met groeven der zorg doorploegt ? 'W at veroorzaakt den gesloten mond met den harden en bitteren trek er omheen? Is dat alles vrucht van een leven der onschuld en der vreugde? Want wij vergaan door uwen toorn, door uwe grimmigheid worden wij verschrikt!"

Wij gaan onzen weg met schuld beladen en

Sluiten