Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rechtvaardige moet uit verbindingen uitgaan, dit* hem lief zijn en dierbaar, maar waarin hij niet leven kan zonder aan de eere Gods te kort. te doen. Hij zal dus in zijn ervaringen in zijn vleesch lijden. Terwijl hij echter bloedt naar den vleesche, wordt hij gezond en bekwaam voor den dienst Gods. Het afbreken van den zichtbaren tempel is de opbouw van den onzichtbare. Samengegroeid met de goddelooze wortels van al wat bestaat, kan de rechtvaardige alleen door diepe insnijdingen daarvan bevrijd worden. En zoo worden al zijn rampen, noodzakelijke middelen ter redding van de bevlekkingen en hinderpalen deizonde, de eenige weg tot volmaking in den dienst Gods. Het lijden der rechtvaardigen is dus een lijden om ze los te maken van de wereld, het is een lijden van het afwachtende geloof, een lijden ter bewaring en voleinding. Het is echter ook een lijden, waardoor God aan de geesten des hemels toont, welke geoefende en dappere soldaten Hij te velde brengen kan tegen de macht des Satans, het lijden dient tot verheerlijking Gods."

Evenals God alle denken van het nienschenliart

dat Hij geschapen heeft, kent, zoo is ook Zijn Woord, het boek der schuld, des lijdens en der weeklacht van den mensch op de aarde, die God vervloekt heeft.

De ontzaglijkste klacht over de nietigheid van het aardsche bestaan, het diepste inzicht in de ijdelheid van alle menschelijk werk is naar (*ods raadsbesluit voor duizende jaren uit de pen gevloeid van den man, dien God op zijn bede een wijs hart ge-

Sluiten