Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«even had, zoo wijs als geen ander, van een god-

besluit^dpT11-' r- WijS man' Wi6n eChter het raads"

} ' 1 ^ ei lossing niet geopenbaard was. Wat

heeft dezen man ontbroken, een vorst, groot rijk

noT^'t ëOo7d' Tem P.erS00nliJkheid beden tek dage f 1-1 ® ' b-v- blJ de Arabieren, voor bovennatuurlijk geldt? Bezat hij niet alle aardschegaven

P antte "heid w ™ll<™en van te genieten?

hij met tuinen en een bosch van groenende

toornen, en b.eld hij niet daarbij, uitvoerige „ot door iele vreemden bezochte voorlezingen over botanie en zoölogie ? (1 Kon 4 • \ i?*-» i vnt, 1 ... ° • SS>- En gekomen aan 't eind

jan zijn rijk leven breekt de grijze vorst los in de hartroerende klacht: „IJdelheid der ijdelheden alles is IJdelheid!» Hoe trilt daarna in zijn boek in

wTlrl' ''' 6nSpraak va» «en groote ziel, nu eens overwddigd door schuld en lijden, door de moeite en den

aan de TL T ^ ^ Weer zich vastkleminend beginselen van waarheid en recht; van een

tte stHid HgeS7akt ^ gepr°efd h6eft' een machb* strijd. H0e h00g staat deze Salomo boven een

de nietthdf^ hij ^ ^ heeft in

e nietigheid zijner wijsheid zich - zij het onder

achtL o°eno?elaCh ~~ V°°r 6611 °0genbI,k van wa^r-

eindefiik in het^11 ^ 1 VerkooPt- HiJ meent van 5 bet ^ graven van kanalen en het aanleggen

n park het doel van zijn leven gevonden te

Salomo r ?dig' a'Z0° m9t datf!eno waarmede 5 de 1 ?0n' ^ mmSch! Om» genoeg "" mtgravingen wegspoelen, distelen en

Sluiten