Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doornen zullen uw gebouwen en uwen aanleg vernietigen en wat blijft er dan over van al uwen arbeid. Wat blijft er over van het werk van een iegelijk die niet rijk is in God?" Deze aarde, deze schepping zal vergaan, maar wat gij daarop voor het rijk van het goede en van het booze gebouwd hebt, dat blijit,

dat is eeuwig.

Hoe prijst de wijsste der menschen t eene oogenblik

het verstand en vertwijfelt het volgend oogenblik eraan • hoe raakt hij in verwarring door éénzelfden dood, die 'den rechtvaardige en den onrechtvaardige, den wijze en den dwaas velt; hoe verliest hij den moed over zooveel verkeerds onder de zon, dat de mensch niet recht maken kan. Hoe bitter is zijn klacht over zooveel onrecht begaan aan armen en zwakken. „I' heb gezien onder de zon ter plaatse des genchts, aldaar was goddeloosheid." „En ziet, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geenen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster Dies prees ik de dooden." Maar ook m dezen nacht van storm, heen en weder geworpen door bruischende vloeden, ziet hij altijd weer op naar de rots en roept zichzelf toe: „Ik sprak in mijn hart, indien gij de onderdrukking des armen ziet, verwonder u niet over zulk een voornemen, want die hooger is an e hooge, neemt er acht op." Vanwege de menschenkinderen geschiedt dit alles opdat God hen beproeve. Hoe erkent hij de wet van den tijd: „Alles hee een bestemden tijd en alle voornemen onder den

Sluiten