Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lederen held, zooals de ondergang van Jeruzalem, Rome en Carthago, zooals al wat geschied is en geschiedt. De wereldgeschiedenis is een leerdicht vol machtige leeringen en verheven poëzie, zij bestaat uit onze daden, Satans aanklacht en Gods raadsbesluiten.

Een grootsche figuur, deze Job, die zonder geslachtsregister plotseling ons tegentreedt uit den nacht der heidenen, zooals een Melchizedek, of de Wijzen uit liet Oosten; deze man, dien Jehovah rekent onder de drie rechtvaardigen, wier voorbede bij Hem krachtig inwerkt! „Wanneer ik een land straf en Noach, Daniël en Job woonden daarin, dan zouden zij noch zoon, noch dochter kunnen redden ; zij zouden door hunne gerechtigheid alleen hun eigen ziel redden." (Ezechiël 14). Hij was een rijk, wijs, hooggeëerd vorst, die naar de lange duur zijns levens te oordeelen nog vóór Abraham leefde, en wel in het (boven?) Sinaïtische schiereiland, zooals volgt uit de nauwkeurige beschrijving van de natuur daar ter plaatse, uit de waterloopen, de saffirgroeven, de snelle rietschuit van de Roode Zee, de krokodil en het nijlpaard enz. Onverwacht, zonder aanleidende oorzaak breekt over hem het ongeluk los en de golven slaan over hem heen zooals over niemand anders. Het onweer van Satan sleept plotseling zijn kinderen en zijn goederen, zijn eer en gezondheid mede, en een zieke, weerzinwekkende bedelaar, van alle gehoond en door zijn eigen vrouw verlaten, zit neer op den aschhoop, gefolterd door onophoudelijke pijn! Wat zal hij nu

Sluiten