Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen uitsteken? Waar is het land dat overvloeit van melk en honig?" Zoo zeggen ook wij op onze beurt: wilt gij ons laten gelooven, dat in dit leven, in deze wereld gerechtigheid zou heerschen ? Zijn wij dan blind ? Zien wij niet de tranen van hen, die onrecht lijden, hooren wij niet de klachten dergenen, die onderdrukt worden ? Klaagt gij, socialisten en atheisten, zelf niet bitter, dat sinds duizende jaren de armen door de rijken, de zwakken door de machtigen, de knechten door de heeren, onderdrukt, uitgezogen, mishandeld worden? Al gelukte het u nu eens een rijk te stichten, waarin kapitaal en arbeid rechtvaardig verdeeld waren, wat zou dat de millioenen baten, die eens op aarde onrecht geleden hebben ? Lezen wij niet in de wereldgeschiedenis, hoe van oudsher, kleine volken door sterkere, onbarmhartig vertreden, ja, vernietigd werden? Moorden wij beschaafde, christelijke naties niet nu nog gansche volkstammen uit, oi maken wij hen niet tot onze slaven om hun goud, hun land, hun gummi, hun ivoor, of hun palmwijn machtig te worden ? Maar wat voor recht hebben ook Boeren, Filippo's, Tonkinesen, Hindoes, deze opstandelingen, en bovenal wat recht hebben Asjanti en Kongo-negers, menschen die van top tot teen zwart zijn en dikke lippen en kroeshaar hebben, om ergens een stuk der aarde voor zichzelf te behouden en daarop vrij te leven? Macht gaat immers boven recht, en beschaving en gerechtigheid zijn immers twee!

Moet dat nu eeuwig zoo voortduren? Is er geen recht in den hemel ? Zou het zuchten der ellendigen

Sluiten