Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is deze gerechtigheid, reeds in het leven van den enkelen mensch, dat toch het gestadig produkt blijft van wat hij doet en ondergaat, het gestadig eten van de vruchten zijner werken! Hoe wandelt van de wieg tot het graf, de gerechtigheid Gods, onzichtbaar naast hem als een engel Gods ter rechter en een engel des Satans ter linkerhand! En hoe machtig openbaart zij zich in het leven, het ontstaan en vergaan van een geheel volk, b.v. van het Romeinsche, in de millioene feiten, invloeden en factoren, die zulk een ontzaglijke eenheid in 't leven roepen, hoe machtig bovenal schittert zij uit in de geschiedenis der menschheid. Een dichter schildert ons, hoe eenmaal bij de groote liquidatie de oude God de boeken der firma „Mensch en Co." naziet en na een nauwkeurig onderzoek van debet en credit, opstaat en het grootboek toeslaat met den donderenden uitroep: „bankroet!" Reeds van het standpunt onzer menschelijke boekhouding gezien, ziet het er met deze slecht uit! Schulden,die niet geboekt of niet hoog genoeg geboekt zijn, fictieve waarden, verduisterde posten! Maar hoe moet de boekhouding er niet uitzien, wanneer wij ons het goddelijke grootboek denken, waarin bliksemende hieroglyphen van het begin af dat God de wereld schiep, over alles, wat de tijd in ruimte, stol en geest zag geboren worden, de gerechtigheid Gods haar onverdragelijk, verblindend licht uitgiet! Ieder schepsel draagt in het diepst van zijn wezen het bewustzijn om, dat het oordeel verpletterend moet zijn. De ongerechtigheid van ons geheele bestaan, maakt,

Sluiten