Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Het is een begin, een geboorte tot het eeuwige helsche leven, na een kort aardsch "voorspel, en „lever de rideau." Wij zitten hier beneden inde "wachtkamers en verdrijven den tijd met onverschillige dingen, tot onverwacht het sein tot vertrek gegeven wordt en wij instappen voor de groote, lange, eindelooze reis, naar boven of naar beneden, tot God of van God af, tot altijd heerlijker licht of in altijd zwarter donkerheid. De hemelen der hemelen hebben geen grenzen, de hellen der hellen hebben geen grond. De hel is niet een gevangenis, waarin God den goddelooze inkerkert en in de boeien slaat; zij is een bron, die altijd opborrelt en schuimt, een vuur, dat altijd dieper inbrandt en zich verteert, en altijd weer uit zichzelf opvlamt.

Hier is alles slechts een klein, onbeteekenend voorspel, een voorgevoelen van het oordeel. Al juichten alle menschen tegelijk buiten zichzelf van vreugde, in een roes van blijdschap, dan zou dat toch nog geen hemel zijn, evenmin als al het jammeren, steunen, krijschen der ellendigen hier beneden de hel is. Het smaakt alleen maar een beetje naar de hel. „Spoken, door fanatieke papen uitgevonden om het volk dom te houden!" zoo roept de goddelooze en hij lacht grimmig of hoogmoedig. Maar ik hoor het duidelijk, zijn lach is gemaakt. nA.ls het toch eens waai wciie. Hoe noemen wij de mensch, die om een roode koperen penning een millioen, neen honderdduizend millioen op 't spel zet ? „Wat verlies ik" zegt 1 ascal, „wanneer de christelijke godsdienst niet waar is en ik

Sluiten