Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar zijn dan het vergankelijke ? Welk een tegenspraak zou daarin liggen! Waarom vergaan ten laatste dage hemel en aarde voor het vlammend aangezicht van Hem, die op den grooten, witten troon zit? Waarom wordt er voor hen geen plaats meer gevonden? Omdat zij in hun tegenwoordige vorm slechts de droom van de stof in Lucifer zijn, omdat deze schijn-wereld, deze verlengende tegenwoordige schepping niet bestaan kan voor Hem, die de waarheid is, omdat het onvolkomen worden zich niet meer handhaven kan voor de openbaring Van Hem, die zich noemt: „Ik zal zijn die Ik zijn zal." Daaruit juist volgt, dat, wanneer deze God spreekt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw, Hij daarmede niet schept een zwakkere, verbleekte, verdunde, minder reëele en ontastbare schepping, maar integendeel, eene, die meer substantiëel, meer stoffelijk, meer zichtbaar en waarlijk zijnde is.

Naarmate wij echter meer en meer door tallooze machines en toestellen tijd en ruimte trachten te beheerschen, zou een ziel, die moede is van deze onvolkomene uitvindingen, zich los willen maken van het vergankelijke, van den tijd, en de begrensde aardsche ruimte; en telkens krachtiger klinken de lofzangen op een leven buiten tijd en ruimte uit den mond van hen, die nog aan een eeuwig leven gelooven. „Eerst wanneer wij buiten tijd en ruimte leven," schrijft een geloovige, „zullen wij weten wat tijd en ruimte zijn." Neen! wij zullen eerst dan erkennen, wat tijd en ruimte zijn, wanneer wij in

Sluiten