Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zadiging der vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk!" Maar zij aanschouwt niet alleen, zij werkt mede. Sprak de Heilige Geest reeds op aarde in haar: Wij zijn medearbeiders Gods! hoe heerlijk geldt dat woord daarboven ! Zij is niet slechts het kind, dat vol bewondering het doen van den vader gadeslaat, zij is ook de zoon, die alles mede bezit, die met den Vader werkt. Welk een eere, welk een macht, met God en in de kracht der goddelijke imaginatie eeuwig mede schepper te zijn!

En evenals op aarde haar liefde de grond-kracht en oorzaak van haar leven was, zoo ook hier, zoodat zij God nu geheel met hare gansche ziel, met haar gansche hart en met al haar gedachten beminnen kan. Alles wat haar omringt, trekt haar nu niet langer van God af, zij behoeft zich nu geen geweld meer aan te doen om zich voor korten tijd tot Hem te verheffen, om kort daarop weer terug te zinken in de zelfzucht en de werelddienst, die haar ongelukkig maakt. Gods liefde doorgloeit haar, haar liemelsch lichaam ademt liefde in en uit, en de geheele nieuwe schepping om haar heen, de hemel en der hemelen en hunne bewoners, de tallooze scharen der engelen en gezaligde geesten, juichen in koor: God is liefde! Hoe liefelijk, dat daarbij haar eigene, haar persoonlijke liefde blijft bestaan! Evenals bij de eindelooze veelheid der hemelsche bloemen, waarbij toch geen enkele aan de andere gelijk is, zoo biedt ook iedere ziel aan den Vader, haar eigen schoonheid en haar eigen geur aan. Onze God toch is zoo groot, dat een

Sluiten