Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iegenlijk ^n Zijn schepselen Hem liefhebben mag op zijn eigen wijze. Welk een liefde der schepping zal hem daar tegenstroomen, om door Hem verrijkt te worden door nog grootere goddelijke liefde, een liefde, die zich met iedere ziel afzonderlijk in verband stelt!

^ at zal het doel zijn van ons bestaan in de nieuwe schepping, in die persoonlijkheid, die naar lichaam, ziel en geest volkomen zal zijn? Juist hetzelfde, als dat, waartoe God Adam eenmaal schiep. Zaligheid, volkomen genot en een grootsche arbeid. Wij zullen een wereld, door dezen God zelf door Hem van vloek en dood verlost, altijd nader moeten brengen tot Hem, en dat doende zullen wij zelf met Hem in altijd inniger gemeenschap treden. Hieruit zal van zelf geboren worden een eeuwig lofzingen en prijzen van dien Schepper, die een heelal uitdacht en schiep, zoo heerlijk, zoo doeltreffend, zoo volkomen.

Heere, verwek zelf in ons het verlangen naar de eeuwigheid!

* *

*

Het majestueuze woord, waarmee de bijbel begint: „In den beginne schiep God hemel en aarde," zal wederom voor het einde dezer schepping groote beteekenis kiijgen. Alles keert in den eeuwigen kringloop der dingen tot zijn oorsprong weder. Ook dit is een teeken van het naderend einde, dat het woord omtrent het begin hoe langer zoo meer geloochend wordt. Hoeveel ruwe goddeloosheid zich ook openbaarde in de Middeleeuw en, toch stond de waarheid nog vast van het woord: „God lieeft de wereld geschapen." Godloochenaars

Sluiten